facebook_pixel

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

 

 

 

***** เงื่อนไขในการเปลี่ยน/คืนสินค้า

– สามารถเปลี่ยนสินค้าที่ยังไม่ผ่านการใช้งานได้ ภายใน 7 วัน ตามหลักฐานการได้รับค้าทางระบบ Kerry / ใบเสร็จรับเงิน

– สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ยินดีรับคืนหรือเปลี่ยนสินได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

– สินค้าต้องมีแพ็คเกจ ป้ายสินค้า และ Tag ครบ

– กรณีสินค้าที่ได้รับมีตำหนิ หรือชำรุด ตั้งแต่แกะออกจากแพคเกจ กรุณาแจ้งให้ทางร้านทราบภายใน 3 วัน หลังจากได้รับสินค้า (ดูจากวันที่ท่านได้รับสินค้าจากทางเคอร์รี่)

– สินค้าไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่ง (รายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมดไม่ถูกต้อง หรือส่งผิด) ยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้าใหม่

– ลูกค้าสามารถเปลี่ยนขนาดของสินค้า (แต่ไม่สามารถเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนรุ่นได้)

– ในกรณีทำความสะอาดสินค้าตามขั้นตอนที่ทางร้านกำหนด แล้วสินค้าไม่ได้อยู่ในสภาพเดิม เช่น สีตก ผ้าขาด ผ้าเป็นขุย ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 10 วันเท่านั้นหลังจากได้รับสินค้า

 

*ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าหากได้รับการติดต่อล่าช้าเกินกว่าวันที่กำหนด

 

หมายเหตุ : ทางบริษัทไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้าตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

– ลูกค้าแจ้งความประสงค์ขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้าเกินกว่ากำหนด

– สินค้าไม่ได้อยู่ในสภาพเดิม

– สินค้าถูกปรับแต่ง หรือถูกทำให้มีตำหนิ หรือชำรุด